VYHLÁŠKA

ministerstva financí ze dne 28. července 1993 č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích

Změna: 149/1998 Sb.

Ministerstvo financí podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, (dále jen "zákon") stanoví:


§ 1

Úvodní ustanovení

(k § 17 a 19 zákona)

(1) zrušen zákonem č. 149/1998 Sb.

(2) zrušen zákonem č. 149/1998 Sb.

(3) zrušen zákonem č. 149/1998 Sb.

(4) zrušen zákonem č. 149/1998 Sb.

(5) zrušen zákonem č. 149/1998 Sb.

(6) Dvojí kontrola vložených a vyplacených mincí musí být zajištěna dvěma elektromechanickými počítadly (jedno pro vložené mince a jedno pro vyplacené mince) bez možnosti jejich nulování a zároveň elektronickou kontrolou chráněnou proti výpadku elektrického proudu nejméně po dobu jednoho měsíce. Provozovatel hracího přístroje je povinen využívat oba systémy počítadel a zaznamenávat jejich hodnoty do účetních dokladů.

(7) Pro posouzení toho, zda od výroby hracího přístroje neuplynulo pět let, je rozhodující datum výroby hardware uvedené v průvodních dokladech. Od 1. ledna 1995 u nově osvědčovaných přístrojů musí být toto datum uvedeno též na originálním štítku přístroje jeho výrobcem.


§ 2

Osvědčování provozuschopnosti hracího přístroje

(k § 19 zákona)

(1) Osvědčování provozuschopnosti hracího přístroje podle zákona provádí státní zkušebna. Žadatel o osvědčení provozuschopnosti hracího přístroje (dále jen "osvědčení") předkládá státní zkušebně tyto doklady:

a)
podrobný popis hry v českém jazyce a herní plán,

b)
originál paměťového prvku ověřený výrobcem a jeho obsah na disketě,

c)
disketu s výpisem programu ve vyšším programovacím jazyku,

d)
statistický výpis na disketě s průběhem výherního podílu (z 100000 her v členění po 1000 her) provedený při minimální nastavené hodnotě,

e)
potvrzení výrobce hardware o stáří hracího přístroje,

f)
prohlášení výrobce programu o jeho shodnosti s programem již osvědčeným.

(2) Při opakovaném osvědčování shodného modelu hracího přístroje nebo při osvědčování modelu již ve státní zkušebně osvědčeného se předkládají pouze doklady uvedené v písmenech e) a f). V případě pochybností je státní zkušebna oprávněna v průběhu osvědčování si vyžádat další nutné doplňující doklady.


§ 3

Osvědčení o provozuschopnosti hracího přístroje

(k § 19 zákona)

(1) Osvědčení se potvrzuje, že

a)
pro hrací přístroj bylo vydáno rozhodnutí o schválení podle zvláštního zákona,3)

b)
hrací přístroj odpovídá svým provedením ustanovení § 19 odst. 4 a 5 písm. a), b), d) zákona.
(2) Osvědčení obsahuje tyto údaje:

a)
název a sídlo žadatele,

b)
model, hra,

c)
název a sídlo výrobce,

d)
identifikační čísla osvědčovaných přístrojů,

e)
výše sázky na jednu hru,

f)
výše maximální výhry,

g)
údaj o platnosti osvědčení,

h)
datum vydání osvědčení a jeho číslo.

(3) Státní zkušebna vydá pro každý hrací přístroj výpis osvědčení, který v povolovacím řízení nahrazuje osvědčení.


§ 4

Povolovací řízení

(k § 17, 18, 19 zákona)

(1) Povolujícím orgánem podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona se rozumí obecní nebo městský úřad.4)

(2) Známka podle § 18 odst. 4 zákona má formát 15 x 7 cm a povolující orgán do ní vpisuje

a)
identifikační znaky hracího přístroje (název, model, výrobce, číslo),

b)
dobu, na níž je vystaveno povolení k provozování podle § 18 odst. 2 zákona,

c)
hodnotu zaplaceného správního poplatku,

d)
provozovatele a jeho úplnou adresu,

e)
číslo jednací vystaveného povolení k provozování,

f)
číslo osvědčení zkušebny.

(3) Povolující orgán opatří známku kulatým razítkem, datem a podpisem oprávněné osoby.

(4) Povolující orgán může na základě písemné žádosti provozovatele změnit povolení, pokud jde o stálé umístění hracího přístroje podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona.


§ 5

Podklady pro vyúčtování provozu hracích přístrojů

(k § 20 zákona)

(1) Při uvedení hracího přístroje do provozu provozovatel pořídí protokol, ve kterém budou uvedeny počáteční stavy počítadel příslušného hracího přístroje, identifikační znaky a adresa umístění.

(2) Provozovatel je povinen nejméně jednou za měsíc provést u každého přístroje porovnání tržby dosažené podle obou systémů počítadel se skutečnou tržbou. O tomto porovnání musí být pořízen protokol, který obsahuje:

a)
identifikační znaky přístroje a jeho umístění,

b)
stavy elektromechanických a elektronických počítadel,

c)
účetní tržby podle počítadel,

d)
tržby skutečně dosažené,

e)
zdůvodnění rozdílu tržeb.

(3) Při ukončení provozu hracího přístroje pořizuje provozovatel protokol o konečném výběru a o ukončení provozu hracího přístroje s údaji o konečném stavu počítadel.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


____________________________________________________________
3)
§ 20 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Poznámka: Čl. V zákona č. 149/1998 Sb.


Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her platná k 31. srpnu 1998 zůstávají v platnosti do 31. prosince 1998. Dosavadní provozovatelé mohou však požádat příslušný orgán o vydání povolení podle tohoto zákona s tím, že ustanovení § 4b odst. 1 splní do 31. prosince 1999. To neplatí pro povolení k provozování výherních hracích přístrojů, která se vydávají nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Pokud žádosti o vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly podány příslušnému orgánu přede dnem účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o těchto žádostech podle dosavadních předpisů.

2. Osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje vydaná pověřenou autorizovanou osobou před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti do 31. prosince 1999, pokud platnost vyznačená v osvědčení nekončí před tímto datem.

3. Pokud se v jiných právních předpisech užívá pojmu hrací přístroj, rozumí se tím výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.